Hvad og hvorfor Governance. Risk. Compliance?

Der er mange diskussioner om Governance. Risk. Compliance (GRC). GRC understøtter alle andre ledelsesfunktioner ved at begrænse de forretningsrisici, der kan skade organisationen, og ved at bidrage til at maksimere dens muligheder. Disse emner har fået stor opmærksomhed fra virksomheder, der søger at opnå konkurrence fordele gennem skærpede kontroller og større gennemsigtighed om deres aktiviteter. Denne artikel behandler de tre begreber i detaljer og giver et overblik over, hvordan de passer sammen i en komplet tilgang, der skaber værdi for organisationer på tværs af forskellige sektorer, der opererer i forskellige geografiske områder. Denne integrerede tilgang styrker hele organisationens ydeevne og konkurrenceevne i stedet for at håndtere udfordringerne i opdelte og isolerede siloer. Skynd dig derfor ind på siden og læs mere omkring GRC-platform. Du vil ikke komme til at fortryde det.

Vigtigt at have kontrol over Governance. Risk. Compliance

Alle store organisationer har kontrol rammer. Governance. Risk. Compliance er forskellige begreber, som ofte bruges i flæng eller forveksles med hinanden. Governance er den ramme, hvormed en organisation styrer sine anliggender med henblik på fremtidig succes, styrer risici for at undgå uacceptable trusler mod dens overlevelse på lang sigt og sikrer, at den når sine strategiske mål. Risk identificerer, hvad der kan gå galt i forretningsaktiviteterne, mens overholdelse fokuserer på at sikre, at der findes kontroller omkring specifikke nøglerisici for at opfylde lovkrav eller kontraktmæssige vilkår.

For at tydeliggøre diskussionen yderligere har ledelse et bredere anvendelsesområde end risiko og overholdelse, fordi den dækker interessentgrupper ud over aktionærer (herunder tilsynsmyndigheder), kundernes forventninger og bredere samfundsmæssige værdier som f.eks. miljø og menneskerettigheder. Styring tager også hensyn til, hvordan en organisation vil fortolke disse spørgsmål forskelligt under forskellige reguleringsordninger omkring verden. Styring. Risiko. Compliance er forskellige, men indbyrdes forbundne begreber, som bør behandles i en organisations processer for at skabe værdi, støtte forretningsudvikling og skabe profitabel vækst.

Hvad er Governance. Risk. Compliance egentlig?

GRC er styring af de risici, der opstår i forbindelse med styring, strategi, drift og teknologi, som kan påvirke organisationens resultater eller omdømme, hvis de bliver realiseret eller forventningerne ikke opfyldes, sammen med de potentielle muligheder, der kan opstå i forbindelse med dem. GRC arbejder inden for en risikobetonet kultur på alle niveauer i en organisation for at hjælpe den med at vokse og samtidig mindske dens eksponering for skader. Det endelige resultat af GRC er større gennemsigtighed om organisationens aktiviteter på alle niveauer, så ressourcerne kan målrettes effektivt mod de vigtigste risici for at maksimere mulighederne for succes .